• Dzisiaj imieniny obchodzą: Aurelia, Kleofas
 • News

  Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  Informujemy, że nasza szkoła będzie brała udział w projekcie: ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
  Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Do projektu zgłosiło się 9 publicznych szkół podstawowych z terenu Głogowa tzn.: SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 8 z oddziałami integracyjnymi, SP 9, SP 10, SP 11, SP 14.  Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej – w bezpłatnych zajęciach uczestniczyć będzie  – 700 uczniów z klas 1-8, 19 nauczycieli, przeprowadzonych zostanie łącznie 750 – godzin zajęć. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w tych zajęciach.

  Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

  Regulamin dla zadania  „Realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”

  1. Cele zadania:

  – aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej i włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej,

  – profilaktyka wad postawy,

  – nauka zdrowego stylu życia,

  – doskonalenie umiejętności gimnastycznych.

  1. Podstawowe zasady organizacyjne:
  2. Organizator zajęć: Gmina Miejska Głogów, przy współpracy ze placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę.
  3. W zajęciach uczestniczą osoby uczące się w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Uczeń ma możliwość korzystania z zajęć prowadzonych wyłącznie

  we własnej placówce.

  1. Zadanie obejmuje następujące placówki w Głogowie:

  -Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Wolności Nr 74

  -Szkoła Podstawowa nr 3, Pl. Mieszka I Nr 22

  -Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki Nr 18

  -Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Daszyńskiego Nr 11

  –  Szkoła Podstawowa nr 8, ul. G. Morcinka Nr 2

  – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Niedziałkowskiego Nr 10

  – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Andromedy  Nr 62

  – Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta Nr 2

  – Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Królewska  Nr  12 .

  1. Rekrutację uczestników przeprowadza Koordynator Główny zadania przy współudziale koordynatorów szkolnych wyznaczonych w danej placówce oświatowej. Informacje związane

  z rekrutacją będą umieszczone na stronach internetowych szkół. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, utworzona zostanie lista rezerwowa. Dopuszcza się możliwość ponawiania rekrutacji w trakcie realizacji zadania.

  1. Uczniowie zainteresowani składają deklarację uczestnictwa w szkole, w której mieści się ich oddział (klasa) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Deklaracje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Kryteria rekrutacji:

  – uczniowie ze wskazaniami lekarskimi,

  – uczniowie wskazani do objęcia wsparciem przez pielęgniarkę szkolną,

  – uczniowie wskazani do objęcia wsparciem przez nauczycieli wychowania fizycznego,

  -uczniowie zgłoszeni przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

  Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci

  z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

  Organizator zastrzega, iż ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona.

  Minimalną i maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala Główny Koordynator zadania wraz z dyrektorem placówki oświatowej i koordynatorem szkolnym. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywają się do dwóch razy w tygodniu i trwają po 60 minut każde. Grupa zajęciowa liczy maksymalnie 15 uczniów, przy czym w jednej grupie mogą się znajdować uczniowie z klas mieszanych.

  1. Udział w zajęciach i zakres odpowiedzialność:

  – udział w zajęciach jest bezpłatny i odbywa się poza podstawą programową realizowaną

  w placówkach oświatowych;

  – każdy Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu;

  – dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć;

  – zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem;

  – uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów porządkowych (m.in. regulaminy obiektów sportowych, regulaminy szkół) obowiązujących na terenie danej placówki oraz stosować się do poleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia;

  – uczestnik jest zobowiązany do posiadania na zajęciach odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Zabronione jest noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie, która nie posiada odpowiedniego stroju sportowego, bądź zachodzą inne przeciwskazania do dopuszczenia jej do zajęć;

  – na zajęcia należy stawiać się punktualnie;

  – Rodzice/Opiekunowie prawni osób uczestniczących w zajęciach mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności podopiecznych. Pięć nieobecności nieusprawiedliwionych może spowodować skreślenie uczestnika z listy zajęć;

  – w przypadku usprawiedliwionej rezygnacji uczestnika z zajęć lub innych okoliczności miejsce ucznia zajmowane są przez dzieci z listy rezerwowej. Pilne przypadki przyjęć dziecka na zajęcia rozpatrywane są indywidualnie przez Dyrekcję szkół;

  – uczestnikowi nie wolno samodzielnie wychodzić z sali bez zgody prowadzącego zajęcia;

  – uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do danej szkoły. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni  tej osoby;

  – ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę jest obowiązkiem osoby prowadzącej zajęcia;

  – Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Rodzica/ Opiekuna prawnego braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu; obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie osoby prowadzącej zajęcia przed przystąpieniem do wykonywanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń;

  – Rodzice/Opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za dziecko w drodze na zajęcia i w drodze

  z zajęć;

  – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zezwalają im na uczestnictwo w zajęciach sportowych

  z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na własną odpowiedzialność, co oznacza że

  w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, jest on zwolniony

  z odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas zajęć;

  – zaleca się aby Rodzic/Opiekun uczestnika zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ubezpieczył podopiecznego. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające zdrowie, życie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody na osobach imieniu powstałe podczas zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

  – prowadzący zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników

  w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez organizatora;

  – organizator ani osoby prowadzące zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich;

  1. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej był gromadzona dokumentacja fotograficzna oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji wydawanych drukiem przez organizatora

  i inne osoby wskazane przez organizatora, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania wyłącznie na potrzeby realizacji zadania. Zgoda Rodzica/Opiekuna składana jest przez niego w formie pisemnej, jako załącznik do deklaracji.

  1. Organizator/ placówki oświatowe będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny

  z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/ Opiekunów prawnych i przystąpienie uczestnika do zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Rodziców/ Opiekunów prawnych niniejszego Regulaminu.

  11.Realizacja zajęć odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra zdrowia i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  III. Przypisy końcowe

  Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania zadania. Deklaracja uczestnictwa dostępna będzie przez okres trwania rekrutacji.