• Dzisiaj imieniny obchodzą: Lidia, Ernest
 • O nas

  szkoła

  Powitanie

  Nasz szkoła istnieje po to, aby zdobyta w niej wiedza i umiejętności pozwoliły naszym wychowankom właściwie funkcjonować we współczesnym świecie, aby poczuli potrzebę dalszego kształcenia i doskonalenia własnej osobowości, dążąc do wszechstronnego rozwoju.

  Powyższa WIZJA pracy Szkoły powstała w celu ustalenia priorytetów działalności placówki. Corocznie, dążąc do jej realizacji, realizować będziemy zaplanowane w planie pracy zadania.

  Małgorzata Nowakowska, Dyrektor

  Misja

  Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach (w tym nauczyciele wszystkich specjalności pedagogiki specjalnej), gwarantujący najwyższą jakość nauczania i wychowania.

  • Pragniemy zaspakajać potrzeby rozwojowe uczniów, rozwijać ich talenty i zainteresowania, pokonywać bariery.
  • Kształcimy skutecznie, dlatego chcemy aby uczeń przerósł mistrza, tak jak zapewne było z nauczycielem –patronem naszej szkoły i jego słynnym uczniem.
  • Pomagamy uczniom poznawać i harmonijnie rozwijać własną osobowość i osiągać sukcesy zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.
  • Ukazujemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
  • Dbamy o skuteczny przepływ informacji po to aby sprawniej, bezpieczniej i efektywniej pracować.
  • Dobrze przygotowujemy uczniów do dalszych etapów edukacji.

  Motto

  Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg

  A. Asnyk

  W myśl tego motta, zgodnie z priorytetami naszej szkoły, bardzo ważne jest skuteczne kształcenie wychowanków poprzez świadome odkrywanie przez nich znaczenia zdobywanej wiedzy i umiejętności, po to aby w przyszłości dobrze odnajdywali się w nowej rzeczywistości i nie zapominali o poszanowaniu wartości.

  Certyfikaty

  Założenie SPWU

  Każdy uczeń może być mistrzem na miarę swoich możliwości

  Strategiczne kierunki rozwoju szkoły

  • Szkoła ma charakter integracyjny, wspiera uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych i z dysfunkcjami).
  • Szkoła dba o bezpieczeństwo oraz kształci świadomie i skutecznie w atmosferze współpracy, zrozumienia i szacunku.
  • Szkoła dba o sprawny przepływ informacji.
  • Oddziaływanie przez przykład oraz dydaktyka i wychowanie przez działanie dają możliwość rozwoju uczniom i nauczycielom.

  Model absolwenta

  Chcemy by uczeń w sposób szczególny:

  •  był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów, osób niepełnosprawnych oraz przestrzegał Konwencji Praw Człowieka;
  • był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa;
  •  cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie
   i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy;
  • pracował twórczo, kształtował różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił w sposób wartościowy spędzać czas wolny;
  • cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony;
  • był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji.
  • dążył, aby zdobyta w szkole wiedza i umiejętności pozwoliły mu właściwie funkcjonować we współczesnym świecie, aby poczuł potrzebę dalszego kształcenia
   i doskonalenia własnej osobowości, dążąc do wszechstronnego rozwoju;
  •  potrafił reagować we właściwy sposób na przejaw niepoprawnych zachowań;
  • świadomie naprawiał wyrządzone szkody;
  • był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;
  • wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;
  • przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą, dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;
  Skip to content