• Dzisiaj imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 • Nasza szkoła

  Szkoła Podstawowa nr 8

  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa

  Gdzie jesteśmy?

  • szkoła położona w centrum Głogowa,   na osiedlu Chrobry;
  • dogodna lokalizacja sprzyja dostępności komunikacyjnej;
  • sekretariat: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:30;
  •  zajęcia lekcyjne i specjalistyczne odbywają się w godz. 8:00 – 14:25; zajęcia pozalekcyjne do 18.00 – korzystamy również z innych obiektów (Chrobry SA,         baseny przyszkolne);

  Zakładki

  •  wychowywanie – oparte w szczególności na szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji, dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu     ich poglądów i godności;
  • przekazywanie rzetelnej wiedzy – w podróży przez literaturę, naukę i kulturę nasi uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę, która pozwala na zyskanie wysokich wyników z egzaminów, kształtują swoją osobowość tak, aby potrafili dokonywać świadomych życiowych wyborów;
  • dbałość o zainteresowania i rozwijanie pasji i talentów – zakładamy, że „Każdy może być mistrzem na miarę swoich możliwości”.
  •  liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty;
  •  wymianę młodzieży;
  •  „Turniej Klas” – zmagania konkursowe o tematyce tradycji regionalnych, profilaktyki uzależnień, inne;
  • „Galę Talentów” – uroczystość podsumowania klasyfikacji śródrocznej – wyróżnienie „Medalami” i „Talentami” nominowanych uczniów;
  • zajęcia fakultatywne – dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze i językowe pod kątem egzaminu;
  • program przygotowujący do wyboru przyszłej szkoły i zawodu realizowany przez doradców zawodowych;
  •  bogatą ofertę kół zainteresowań: wszystkie koła przedmiotowe, Webmaster, teatralne, Klub Filmowy, plastyczne, zespół wokalny, taneczne – cheerleaders, sportowe: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis, koło origami, zajęcia matematyczno- ekonomiczne, koło języka migowego, koło gitarowe, koło j.włoskiego, inne wg potrzeb;
  • dla uczniów zdolnych – możliwy indywidualny program i tok nauki;
  • na początku roku zajęcia integracyjne z wychowawcą „Pierwszy dzień w szkole”

  Jan z Głogowa

  Wszechstronny uczony i pedagog, wykładowca na Akademii Krakowskiej w latach 1468-1507.

  Jan z Głogowa (właściwie: Johann Schelling) urodził się w Głogowie około 1445 r. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Naukę rozpoczął w miejscowej szkole przy kolegiacie NMP. W wieku 16 lat wyjechał do Krakowa gdzie rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. uzyskał stopień bakałarza, po następnych dwóch latach „licencjaturę”. W 1468 r. otrzymał tytuł magistra sztuk (magister atrium, zbliżony do obecnego stopnia doktora) i rozpoczął pracę wykładowcy. W późniejszych latach został jeszcze bakałarzem teologii. Odtąd, aż do końca życia Jan z Głogowa poświęcił się pracy naukowej. Wykładał, zgodnie ze zwyczajem średniowiecznym, wszystkie siedem sztuk wyzwolonych, głównie jednak gramatykę, logikę Arystotelesa, fizykę, fizjologie i astronomię. Kolejno był członkiem Kolegium Mniejszego, Kolegium Większego i wielokrotnie dziekanem Wydziału Sztuk. Członkowie Kolegium uczonych prowadzili na pół zakonny tryb życia i musieli przestrzegać bardzo surowego regulaminu. Całe swoje dochody poświęcał na działalność charytatywną. Opiekował się studentami śląskimi, wybudował i utrzymywał dla nich bursę. Jan z Głogowa był autorem bardzo wielu uczonych ksiąg. Układał cieszące się dużym powodzeniem przepowiednie i prognostyki. Napisał wiele traktatów astronomicznych i astrologicznych. Jego gramatyka była wykładana w szkołach krakowskich przez ponad 100 lat. Po raz pierwszy w Polsce odnotował fakt odkrycia Ameryki. Pisał również dzieła z zakresu medycyny, fizjologii i był znakomitym lekarzem. Jan z Głogowa „ozdoba uniwersytetu krakowskiego”, zmarł w Krakowie 11 II 1507. Ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, około 60 wydanych dzieł – to plon życia tego wielkiego uczonego. Literatura: K. Bugaj, Nauki tajemne w Polsce w epoce odrodzenia, Wrocław 1976; A. Birkenmajer, Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach średnich, Katowice 1937; J. Chodyniecki, Dykcyonarz uczonych Polaków, t. I, Lwów 1833; L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej od czasów najdawniejszych do najnowszych, t. I, Poznań 1839; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1946; R. Palacz, Filozofia polska wieków średnich, Warszawa 1980; S. Świeżowski, Materiały do studiów nad Janem z Głogowa [w:] „Studia Mediewistyczne”, t. II, 1961; H. Szczegóła, Jan Głogowczyk, Katowice 1967; M. Zwiercan, Jan z Głogowa [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, Kraków 1963.

  Janusz Chutkowski [EZG z. 1, 1993 – Jan z Głogowa]

   

  Filozofia Jana z Głogowa

  W komentarzu do De Anima (O duszy) Arystotelesa Jan z Głogowa akceptował i omówił definicję filozofii podaną przez Izydora z Sewilli: „Filozofia jest poznaniem rzeczy boskich i ludzkich połączonym ze staraniem o dobre życie”. Idąc za tą definicją głogowski myśliciel interesował się całą rzeczywistością dostępną człowiekowi. Jako polihistor swoich czasów i podpora Uniwersytetu Krakowskiego wykładał przede wszystkim Arystotelesa i jego komentatorów. Z perspektywy dzisiejszej klasyfikacji dyscyplin filozofii zajmował się trzema jej działami: publikował pisma z zakresu logiki „Antiqua” i „Moderna”, a więc całość ówcześnie przyjmowanej sztuki rozumowania oraz podejmował problematykę filozofii przyrody i metafizyki. Osiągnięcia filozoficzne Jana z Głogowa nie są jednak oryginalne. Jest on typowym dla epoki schyłkowych (tu: epoki scholastycznego średniowiecza u progu renesansu) przedstawicielem myślowego eklektyzmu i kompilatorstwa. Mimo, że zaliczany jest głównie do zwolenników św. Tomasza z Akwinu (np. przyjmuje, że dusza jest formą substancjonalną ciała), to jego tomizm otwarty był na przedstawicieli innych nurtów filozoficznych, czerpał między innymi z Alberta Wielkiego (np. w kwestii, iż rozum może spełniać swe akty bez współdziałania wyobrażeń), z okhamisty Pawła Venitusa czy arabskiego filozofa Averroesa. W rozważaniach Jana z Głogowa inspirowanych właśnie averroizmem i zawartych w komentarzu do Metafizyki Arystotelesa, dostrzec można pewne przesłanki heliocentryzmu. Czytamy tam, że słońce jako „najgodniejsza” z planet rządzi pozostałymi ciałami niebieskimi. Jan z Głogowa jest przy tym otwarty na epokę odrodzenia, o czym świadczy obecność w jego pismach cytatów z Owidiusza czy Wergiliusza. Miano wybitnego i charakterystycznego przedstawiciela polskiej scholastyki nadaje Janowi z Głogowa olbrzymia erudycja, precyzja i jasność myśli oraz elegancja stylu, które odbiegają od twórczości wielu reprezentantów wcześniejszego okresu polskiej filozofii. Jego znamienne słowa, że w argumentacji większą wartość posiadają racje rozumowe niż powaga uczonych, mogą być i dla nas inspiracją do poznania prawdy. Literatura: J. Domański, Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, Warszawa 1978; J. Kuksewicz, Zarys poglądów Jana z Głogowa na podstawie komentarza do De Anima [w:] „Studia Filozoficzne”, nr 1 z 1962 r.; Z. Kuksewicz, Jana z Głogowa koncepcja duszy [w:] „Studia Mediewistyczne” nr 6, 1964 r.; M. Markowski, Filozofia polska XV wieku, Warszawa 1972; W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. I, Warszawa 1958.

  Dariusz Hybel [EZG z. 6, 1993 – Jan z Głogowa – Filozofia]

  cytat pochodzi ze strony internetowej:

  Glogopedia – Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

  Od roku szkolnego 1974/75 do 31 sierpnia 1999r. w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa.
  W latach 1999-2004 funkcjonował Zespół Szkół nr 3 w Głogowie w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3.
  W 2002r. w naszym gimnazjum utworzono pierwszy oddział integracyjny na poziomie gimnazjum. Obecnie oddziały integracyjne funkcjonują na każdym poziomie klas.
  Gimnazjum nr 3 w dniu 01 września 2004r., oprócz imienia, przejęło również dobre tradycje po Szkole Podstawowej nr 8 stając się samodzielną szkołą o nazwie: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Jana z Głogowa. 12 marca 2007r. gimnazjum otrzymuje prestiżowy „Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia”. Gimnazjum  w roku szkolnym 2017/2018 przekształca się w Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie.

  sp8-stara
  Skip to content