• Dzisiaj imieniny obchodzą: Karol, Ferdynand
 • Deklaracja dostępności

  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp8glogow.bip.gov.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 2017-04-24
  Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-11-23

  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
  Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-11-23
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobą kontaktową jest Joanna Sopniewska, adres e-mail: sp8@www.glogow.pl , telefon: 767265616.

  Informacja zwrotna

  Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Postępowanie odwoławcze

  Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Dostosowanie wejść do budynków
  Budynek posiada wejście dostosowane do osób z niepełnosprawnością

  Dostosowanie wind
  Budynek posiada windę dla osób z niepełnosprawnością

  Dostosowanie parkingów
  Szkoła posiada miejsce parkingowe dla osoby/ osób z niepełnosprawnością

  Dostępność tłumacza języka migowego
  tak

  Dodatkowe informacje

  Wersja mobilna: tak

  Deklaracja poprawy dostępności

  Do końca 2023 roku zostaną wprowadzone oznaczenia schodów i sal dostosowane dla osób niedowidzących

  Skip to content